Verander de wet!

Wet Medezeggenschap
op Scholen (WMS)
Deze wet is constant in ontwikkeling en geregeld worden er wijzigingen of aanvullingen gepubliceerd.

Wetten kunnen dus veranderen!

De MR-raad bestaat voor 25% uit leerlingen.
-Zou het niet eerlijker wezen als de MR voor minstens 50% uit leerlingen bestaat?
-Zou het niet eerlijker wezen als ook een leerlingenraad (100% leerlingen) verplicht is op elke school?
-Zou niet elke leerling deel mogen nemen aan een MR-raad en/of leerlingenraad?
-Zou niet ELKE leerling plaats moeten kunnen nemen in de raad om invloed uit te oefenen?

MR-RAAD en een VAKBOND
De MR-raad is een soort vakbond, nietwaar? Een vakbond komt op voor de belangen van de arbeiders.
Stel dat een vakbond voor 25% uit arbeiders bestaat en de rest zijn werkgevers?
Een vakbond bestaat natuurlijk voor 100% uit arbeiders.
Er moet op school dus ook een raad komen die voor 100% uit leerlingen bestaat EN die bevoegdheden heeft.
Als artikel 12 uit het Kinderrecht serieus wordt genomen is dat wel zo logisch:
''Kinderen hebben het recht om een mening te geven en gehoord te worden''.

De leerlingenraad

De leerlingenraad houdt zich meestal vooral met praktische dingen bezig, zoals bijvoorbeeld:
de kantine, de mediatheek of schoolfeesten.
Je zou kunnen zeggen dat de leerlingenraad zich meer bezig houdt met zaken die dichter bij de scholieren staan.
Maar ook zaken als het lesrooster, huiswerk, evaluatie van docenten kunnen aan de orde komen.
Maar de leerlingenraad is niet verplicht en heeft niet de bevoegdheden van de MR-raad.

LEERLINGENRAAD WERKT BETER
Op het Laks staat het volgende:
Op de meeste scholen zullen leerlingen daarom sneller naar de leerlingenraad stappen dan naar de MR. Het is dan ook goed voor de MR om geregeld contact te hebben met de leerlingenraad. De leerlingenraad kan een soort brug zijn tussen de MR en de scholieren op school. Wil je als MR de scholieren op school raadplegen of informeren, dan kan het handig zijn om dit met behulp van de leerlingenraad te doen.

M.a.w. men gaat uit van een afstand tussen MR en de leerlingen.

EIS:
-leerlingenraden verplicht stellen en officiele rechten toekennen zodat ALLEleerlingen invloed kunnen uitoefenen.
-Alle leerlingen moeten welkom zijn in deze raad!
-klankbordgroepen verplicht stellen
-evaluaties van docenten door leerlingen.??
-Scholen dienen regelmatig de MR en haar rechten te wijzen.??

DE MR IS NIET EERLIJK, WANT:
-de MR mag maar voor 25% uit leerlingen bestaan (dat zou wettelijk veranderd moeten naar minstens 50%).
DE MR IS NIET REPRESENTATIEF, WANT:
De MR-leerlingen zijn lang niet altijd een afspiegeling van alle leerlingen, zij vertegenwoordigen niet iedereen.
DE MR IS VOOR VERGADERTIJGERS EN POLITICI IN DE DOP
Voor de MR moet je een echte vergadertijger zijn of politieke ambities hebben. Veel leerlingen hebben hier helemaal geen zin in of zijn al zo druk.

Dat de meeste leerlingen niet in de MR komen betekent niet dat hun mening niet meetelt. Omdat school en het onderwijsprogramma verplicht is en de leerlingen hierin weinig tot geen keuze hebben, omdat school een wezenlijk onderdeel is van het leven van de leerling, omdat de leerling van zijn 4e tot zijn 18e op school zit, is het niet meer dan normaal dat ELKE leerling inspraak heeft op alles wat hem aangaat.

Nogmaals het Kinderrechtenverdrag:
ARTIKEL   3:  Maatregelen op school horen het kind te dienen.
PRAKTIJK:  Maatregelen dienen het systeem, niet het kind
ARTIKEL 12Kinderen hebben het recht om een mening te geven en gehoord te worden
PRAKTIJK:  De mening van een kind telt niet mee


Dus de eerste persoon die mee hoort te beslissen over lesrooster, huiswerk, keuze van docenten, vakken zijn de leerlingen, ALLE leerlingen.

waar dit=
Meer info

 

Recht op overleg met bevoegd gezag
De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst, dan moet ten minste twee derde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.

Wat als de rest in de MR het niet ziet zitten?
Jan en Marijke dienen dit voorstel eerst aan de MR te presenteren. Ofwel de hele MR (waar ook docenten en ouders in zitten) gaat akkoord en het voorstel kan aan de schoolleiding worden voorgelegd.
Als docenten en ouders tegen zijn is er de mogelijkheid om zonder hen met de schooleiding te overleggen (dan moet een 2/3 deel van de MR toestemming geven).
Dan gaan Jan en Marijke als apart onderdeel van de MR, als de leerlingen-geleding) het voorstel voorleggen aan de schoolleiding. Dit 2/3 punt is een heikel punt en werpt gelijk de vraag op in hoeverre leerlingen wat te vertellen hebben.

De actuele wettekst vind je op wetten.overheid.nl

Verander de wet!

De MR – mijn text

WELKE RECHTEN HEB JE ALS MR-LID?

het initiatiefrecht
het informatierecht
het instemmingsrecht
het adviesrecht

INITIATIEFRECHT (ARTIKEL 6)
Het initiatiefrecht betekent dat leerlingen, via de MR, alle onderwerpen die met school te maken hebben op de agenda kunnen plaatsen. Denk aan:
het lesrooster, de hoeveelheid huiswerk, strafprocedures, evaluatie van docenten enz.

STEL
Stel, Jan en Marijke zitten in de MR. Van de leerlingen krijgen zij de wens te horen dat school om 10 uur moet beginnen. Jan en Marijke gebruiken hun initiatiefrecht en overleggen dit voorstel met de schoolleiding.
De schoolleiding  (of het bevoegd gezag) kan dit voorstel niet zomaar naast zich neerleggen. Zij zijn verplicht hierover te praten met Jan en Marijke en daarna binnen drie maanden schriftelijk reageren waarin ze uitleggen waarom zij de voorstellen wel of niet zullen uitvoeren.

Bovendien moet het bevoegd gezag voordat het schriftelijk reageert, de MR (of een geleding) de mogelijkheid bieden om er een keer met elkaar over te praten
Concreet betekent dit dat er na het indienen van een voorstel een vergadering plaatsvindt tussen de MR en het bevoegd gezag, en dat je daarna een brief of e-mail met antwoord op je voorstel krijgt.


Wat als
Als de schoolleiding niet akkoord gaat is het zeer interessant te weten waarom niet.
Bij alle zaken op school dient het belang van het kind namelijk voorop te staan.
Zo staat het ook in de wet:
ARTIKEL 3 (uit het Kinderrechtenverdrag):  Maatregelen op school horen het kind te dienen.

Goed slapen en fit zijn is een voorwaarde voor goed functioneren. Wetenschappelijk is aangetoond dat 8:30 beginnen te vroeg is voor middelbare scholieren. Zij lopen hierdoor een behoorlijk slaaptekort op, soms zelfs chronisch.


De maatregel dat het eerste uur 8:30 begint dient veel middelbare scholieren niet. Misschien is het handig voor de docent, voor de ouder, voor het systeem, maar het is niet in het belang van de leerling.

 

Meer info

 

Recht op overleg met bevoegd gezag
De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst, dan moet ten minste twee derde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.

Wat als de rest in de MR het niet ziet zitten?
Jan en Marijke dienen dit voorstel eerst aan de MR te presenteren. Ofwel de hele MR (waar ook docenten en ouders in zitten) gaat akkoord en het voorstel kan aan de schoolleiding worden voorgelegd.
Als docenten en ouders tegen zijn is er de mogelijkheid om zonder hen met de schooleiding te overleggen (dan moet een 2/3 deel van de MR toestemming geven).
Dan gaan Jan en Marijke als apart onderdeel van de MR, als de leerlingen-geleding) het voorstel voorleggen aan de schoolleiding. Dit 2/3 punt is een heikel punt en werpt gelijk de vraag op in hoeverre leerlingen wat te vertellen hebben.


Verander de wet!
Wet Medezeggenschap
op Scholen
De WMS is in werking getreden op 1 januari 2007. Deze wet is constant in ontwikkeling, en geregeld worden er wijzigingen of aanvullingen gepubliceerd. De actuele wettekst vind je op wetten.overheid.nl
Wetten kunnen dus veranderen!
Zou het niet eerlijker wezen als de MR voor minstens 50% uit leerlingen bestaat? Zou het niet eerlijker wezen als ook een leerlingenraad verplicht is op elke school. Een leerlingenraad waar ELKE leerling plaats mag nemen en invloed uit kan oefenen.
Stel dat een vakbond  voor 25% uit arbeiders bestaat en de rest zijn werkgevers?
Als artikel 12 uit het Kinderrecht serieus wordt genomen is dat wel zo logisch: Kinderen hebben het recht om een mening te geven en gehoord te worden.

De leerlingenraad

De leerlingenraad houdt zich meestal vooral met praktische dingen bezig, zoals bijvoorbeeld de kantine, de mediatheek of schoolfeesten. Je zou kunnen zeggen dat de leerlingenraad zich meer bezig houdt met zaken die dichter bij de scholieren staan.
Maar ook zaken als het lesrooster, huiswerk, evaluatie van docenten.


Op het Laks staat het volgende:
Op de meeste scholen zullen leerlingen daarom sneller naar de leerlingenraad stappen dan naar de MR. Het is dan ook goed voor de MR om geregeld contact te hebben met de leerlingenraad. De leerlingenraad kan een soort brug zijn tussen de MR en de scholieren op school. Wil je als MR de scholieren op school raadplegen of informeren, dan kan het handig zijn om dit met behulp van de leerlingenraad te doen.
M.a.w. men gaat uit van een afstand tussen MR en de leerlingen.
EIS:
-leerlingenraden verplicht stellen en officiele rechten toekennen zodat alle leerlingen invloed kunnen uitoefenen. Alle leerlingen moeten welkom zijn!
-klankbordgroepen verplicht stellen
-evaluaties van docenten door leerlingen.
-Scholen dienen regelmatig op de MR en haar rechten te wijzen.

DE MR IS:
-niet eerlijk
Een medezeggenschapsraad mag maar voor 25% uit leerlingen bestaan (dat zou wettelijk veranderd moeten naar minstens 50%).
-niet representatief
Deze leerlingen zijn lang niet altijd een afspiegeling van alle leerlingen, zij vertegenwoordigen niet iedereen.
-voor vergadertijgers en politici in de dop
 Bovendien moet je voor een medezeggenschapsraad een echte vergadertijger zijn of politieke ambities hebben. Veel leerlingen hebben hier helemaal geen zin in of zijn al zo druk.

Dat de meeste leerlingen niet in de MR komen betekent niet dat hun mening niet meetelt. Omdat school en het onderwijsprogramma verplicht is en de leerlingen hierin weinig tot geen keuze hebben, omdat school een wezenlijk onderdeel is van het leven van de leerling, omdat de leerling van zijn 4e tot zijn 18e op school zit, is het niet meer dan normaal dat ELKE leerling inspraak heeft op alles wat hem aangaat.

Nogmaals het Kinderrechtenverdrag:
ARTIKEL   3:  Maatregelen op school horen het kind te dienen.
PRAKTIJK:  Maatregelen dienen het systeem, niet het kind
ARTIKEL 12Kinderen hebben het recht om een mening te geven en gehoord te worden
PRAKTIJK:  De mening van een kind telt niet mee


Dus de eerste persoon die mee hoort te beslissen over lesrooster, huiswerk, keuze van docenten, vakken zijn de leerlingen.