Wat kan en mag de MR (Medezeggeschapsraad) allemaal?


Helemaal onderaan staat de officiele WET-text.


VOOR WIE ECHT ALLES WIL WETEN OVER DE MR HIERONDER MEER TEXT

Rechten zijn jouw meest krachtige wapens om dingen gedaan te krijgen.


VERKIEZINGEN

Binnen elke geleding (groep) worden de leden door hun achterban gekozen. Hoe de verkiezingen van leden voor de MR bij jou op school plaatsvinden is geregeld in het medezeggenschapsreglement.

Wet Medezeggenschap op Scholen
 
De WMS is in werking getreden op 1 januari 2007. Deze wet is constant in ontwikkeling, en geregeld worden er wijzigingen of aanvullingen gepubliceerd. De actuele wettekst vind je op wetten.overheid.nl.
Wetten kunnen dus veranderen, ook door leerlingen.

Hieronder de officielere WET text

SAMENSTELLING MR
 (ARTIKEL 3)

De WMS is erg helder over de samenstelling van de MR.
Dit is wat de WET erover zegt:

• Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden.
• De medezeggenschapsraad bestaat uit minimaal 4 personen. 50% van de medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden, 25% uit ouders en 25% uit leerlingen.
• Binnen elke geleding worden de leden door hun achterban gekozen. Hoe de verkiezingen van leden voor de MR bij jou op school plaatsvinden is geregeld in het medezeggenschapsreglement. Elke MR heeft een eigen reglement met daarin bepaalde afspraken, deze kunnen dus per school verschillen. Wanneer er niet meer leerlingen in de MR willen dan het aantal beschikbare plaatsen, hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden, de kandidaten zijn dan automatisch gekozen. Vaak worden leerlingen uit de leerlingenraad afgevaardigd of door de schoolleiding gevraagd om in de MR plaats te nemen. Individuele leerlingen kunnen zich ook altijd melden.

ALGEMENE TAKEN (ARTIKEL 7) 
De belangrijkste taak van de MR is om namens alle leerlingen, ouders en personeelsleden te overleggen met de schoolleiding of bevoegd gezag. De wet zegt hierover:
• De medezeggenschapsraad stimuleert openheid en onderling overleg binnen de school.
• De medezeggenschapsraad waakt tegen discriminatie (op welke grond dan ook) en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen.
• De medezeggenschapsraad doet schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden bij de betrokkenen van de school, en stelt de geledingen en de eventuele raden in de gelegenheid om met hen overleg te voeren.
Het is aan alle leden van de MR om in onderling overleg hun taken uit te voeren. De MR is een team en er is dus geen plek voor individualisten. Ongelijke behandeling moet voorkomen worden, als je discriminatie constateert, trek dan aan de bel!
Als lid van de MR heb je tevens de taak om te zorgen dat je goed contact onderhoudt met je achterban; de rest van de leerlingen. Als MR-lid vertegenwoordig je immers alle leerlingen op jouw school. Als jij de leerlingen vertelt wat je doet in de MR, komen ze ook eerder naar jou toe als zij een probleem hebben, en dan heb jij meteen een agendapunt voor de volgende vergadering. Ook kan je, wanneer je een beslissing moet nemen, je achterban van te voren om hun mening vragen. Dit kan jouw beslissing niet alleen makkelijker maken, maar je standpunt ook een stuk sterker!

Hieronder nog officielere text uit de WET

Officieel

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2018-01-01#Hoofdstuk2

Hoofdstuk 2. Algemene bevoegdheden, taken, en informatierechten

Artikel 6. Algemene bevoegdheden medezeggenschapsraad en vertegenwoordiging bevoegd gezag

·         1Het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad komen bijeen, indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door de medezeggenschapsraad, een geleding of het bevoegd gezag.

·         2De medezeggenschapsraad en een geleding zijn bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. De medezeggenschapsraad en een geleding zijn bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het bevoegd gezag brengt op de voorstellen, bedoeld in de tweede volzin, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de medezeggenschapsraad respectievelijk de geleding. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van de in de vorige volzin bedoelde reactie, stelt het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad respectievelijk de geleding ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen over de voorstellen, bedoeld in de tweede volzin.

-------------------------------------------
30 414
Nieuwe bepalingen met betrekking tot medezeggenschap op scholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen)


nr. 29
AMENDEMENT VAN HET LID SLOB

Ontvangen 31 mei 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 6, tweede lid, wordt de eerste volzin vervangen door twee volzinnen, luidende:

De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. Een geleding is bevoegd tot bespreking van de aangelegenheden die de betrokken geleding of raden in het bijzonder aangaan.


Toelichting

Met dit amendement wordt het initiatiefrecht van de afzonderlijke geledingen, zoals deze is voorgesteld met de nota van wijziging, beperkt tot de aangelegenheden die de betrokken geleding of raden in het bijzonder aangaan. Doel daarvan is te voorkomen dat door gebruik van het initiatiefrecht op aangelegenheden die de betreffende geleding niet bijzonder aangaat, maar wel een andere geleding, de onderlinge verhoudingen polariseren en onnodig afbreuk wordt gedaan aan het uitgangspunt van gezamenlijke medezeggenschap.


Recht op overleg
De (G)MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst, dan moet ten minste twee derde van de leden van de (G)MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn.
Artikel 15 Overleg met bevoegd gezag

1.  Het bevoegd gezag en de MR komen bijeen, indien de MR, een geleding van de MR of het bevoegd gezag daarom onder opgave van redenen verzoekt.

 

2.  Indien twee derde deel van de leden van de MR en de meerderheid van elke geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk.